"ดีป้า" นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคเหนือ ติดความความก้าวหน้าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท - Mixmaya.Com
  • Home
  • technology
  • "ดีป้า" นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคเหนือ ติดความความก้าวหน้าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท
"ดีป้า" นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคเหนือ ติดความความก้าวหน้าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท

"ดีป้า" นําสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคเหนือ ติดความความก้าวหน้าโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชนบท

สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นําคณะสื่อมวลชน ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการ ยกระดับธุรกิจสําหรับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมประกาศสานต่อแนวคิด ‘ชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนทํา เพื่อชุมชนยั่งยืน’ ผ่านการขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล มากกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อํานวยการใหญ่ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสําคัญของสํานักงานฯ คือการส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการ เอสเอ็มอีในทุกภูมิภาคทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพและผู้ให้บริการดิจิทัล (Digital Provider) ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานฯ เพื่อประยุกต์ใช้ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community)

โดยคณะผู้บริหาร ดีป้า และสื่อมวลชนได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการระบบบริหารจัดการไข่ไก่ เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (ไข่ไก่อารมณ์ดี) โดยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรกรบ้านนาหึก ในอําเภอ แม่ริม ที่ประยุกต์ใช้ระบบ ERP ใช้ในการบริหารจัดการและตรวจสอบสถานะไข่ไก่แบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเป็น จํานวนไข่ไก่ที่ลูกค้าต้องการ จํานวนไข่ไก่คงเหลือ ยอดสะสมไข่ไก่ที่ส่งให้กับชุมชน รวมถึงระบบการจัดการรับ ซื้อและจําหน่ายไข่ไก่ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตรแม่บ้านเกษตรกรบ้านนาหึก นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามและเก็บข้อมูลปริมาณการรับซื้อและกระจายไข่ไก่ขนาดต่าง ๆ ในเชิงสถิติ เพื่อทําการประเมินผลและคาดการณ์ปริมาณและขนาดของไข่ให้สอดคล้องกับการรับซื้อ การเก็บรักษา และการกระจายให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด

มาตรการดังกล่าวช่วยให้เกษตรกรในชุมชนสามารถเรียนรู้เกิดความเข้าใจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลร่วมกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้วิสาหกิจชุมชนฯ มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 180,000 บาทต่อปี ขณะเดียวกันยังสามารถลดต้นทุนด้านแรงงานได้มากกว่า 120,000 บาทต่อปี

จากนั้น คณะทํางานได้ติดตามความก้าวหน้า โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Predictive Machine Vision ในขั้นตอนการคัดคุณภาพลําไยอบแห้ง และประมวลผลด้วยวิธีการของ Machine Learning โดย ห้าง หุ้นส่วนจํากัด ลําพูนดีเอสฟู๊ด ในอําเภอเมืองลําพูน ที่นําเทคโนโลยี Predictive Machine Vision มา ประยุกต์ใช้ในขั้นตอนการคัดคุณภาพลําไยอบแห้ง และประมวลผลด้วยวิธีการ Machine Learning ร่วมกับ งานออกแบบเครื่องจักรในอุตสาหกรรมลําไยอบแห้ง เพื่อสร้างเครื่องคัดคุณภาพลําไยอบแห้งแบบอัตโนมัติที่สามารถจําแนกคุณภาพและความเสียหายของลําไยอบแห้ง รายงานและวิเคราะห์การคัดคุณภาพจากเครื่องคัดลําไยอบแห้ง รวมถึงติดตาม ตรวจสอบการผลิตของเครื่องคัดลําไยแบบออนไลน์

ทั้งนี้ หจก.ลําพูนดีเอสฟู๊ด สามารถลดต้นทุนด้านแรงงาน เพิ่มกําลังการผลิต คุณภาพ และมูลค่า สินค้าให้เป็นที่ต้องการของตลาดได้มากขึ้น อีกทั้งเป็นประโยชนในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดกับกลุ่ม อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรของประเทศ

“ปี 2563 ดีป้า จะยังคงสานต่อแนวคิด ‘ชุมชนคิด ชุมชนเลือก ชุมชนทํา เพื่อชุมชนยั่งยืน’ ผ่านการ ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจากเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพ และผู้ ให้บริการดิจิทัล มากกว่า 200 ชุมชนทั่วประเทศ พร้อมยกระดับชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนดิจิทัล พัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มรายได้ และสร้างโอกาสทางอาชีพให้กับคนในชุมชนอย่างยั่งยืน” ผู้อํานวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

Comments

technology

VDO Update

Merigin

Related Post